Lesson Plans - Major Science Grade 1

Unit 1 Lesson 1

Unit 1 Lesson 2

Unit 2 Lesson 1

Unit 2 Lesson 2

Unit 3 Lesson 1

Unit 3 Lesson 2

Unit 4 Lesson 1

Unit 4 Lesson 2

Unit 5 Lesson 1

Unit 5 Lesson 2

Unit 6 Lesson 1

Unit 6 Lesson 2

Unit 7 Lesson 1

Unit 7 Lesson 2

Unit 8 Lesson 1

Unit 8 Lesson 2

Unit 9 Lesson 1

Unit 9 Lesson 2

Unit 10 Lesson 1

Unit 10 Lesson 2

Review 1 Lesson 1

Review 1 Lesson 2

Review 2 Lesson 1

Review 2 Lesson 2

Review 3 Lesson 1

Review 3 Lesson 2

Review 4 Lesson 1

Review 4 Lesson 2

Semester 1
Review Lesson 1

Semester 1
Review Lesson 2

Semester 2
Review Lesson 1

Semester 2
Review Lesson 2

Liên hệ tư vấn về chương trình

Bạn quan tâm tới chương trình Toán Khoa? Đội ngũ chuyên viên giáo dục tại Major Education luôn sẵn sàng hỗ trợ!