Lesson Plans - Major Stars Grade 1

Unit Starter Lesson 1, 2

Unit Starter Lesson 3, 4

Unit 1 Lesson 1, 2

Unit 1 Lesson 3, 4

Unit 1 Lesson 5

Unit 2 Lesson 1, 2

Unit 2 Lesson 3, 4

Unit 2 Lesson 5

Unit 3 Lesson 1, 2

Unit 3 Lesson 3, 4

Unit 3 Lesson 5

Unit 4 Lesson 1, 2

Unit 4 Lesson 3, 4

Unit 4 Lesson 5

Unit 5 Lesson 1, 2

Unit 5 Lesson 3, 4

Unit 5 Lesson 5

Unit 6 Lesson 1, 2

Unit 6 Lesson 3, 4

Unit 6 Lesson 5

Unit 7 Lesson 1, 2

Unit 7 Lesson 3, 4

Unit 7 Lesson 5

Unit 8 Lesson 1, 2

Unit 8 Lesson 3, 4

Unit 8 Lesson 5

Unit 9 Lesson 1, 2

Unit 9 Lesson 3, 4

Unit 9 Lesson 5

Unit 10 Lesson 1, 2

Unit 10 Lesson 3, 4

Unit 10 Lesson 5

Review 1

Review 2

Review 3

Review 4

Liên Hệ Tư Vấn Về Chương Trình

Bạn quan tâm tới chương trình? Đội ngũ chuyên viên giáo dục tại Major Education luôn sẵn sàng hỗ trợ !