Lesson Plans - Major Stars Grade 3

Unit Starter Lesson 1&2

Unit 1 Lesson 1

Unit 1 Lesson 2

Unit 1 Lesson 3

Unit 1 Lesson 4

Unit 2 Lesson 1

Unit 2 Lesson 2

Unit 2 Lesson 3

Unit 2 Lesson 4

Unit 3 Lesson 1

Unit 3 Lesson 2

Unit 3 Lesson 3

Unit 3 Lesson 4

Unit 4 Lesson 1

Unit 4 Lesson 2

Unit 4 Lesson 3

Unit 4 Lesson 4

Unit 5 Lesson 1

Unit 5 Lesson 2

Unit 5 Lesson 3

Unit 5 Lesson 4

Unit 6 Lesson 1

Unit 6 Lesson 2

Unit 6 Lesson 3

Unit 6 Lesson 4

Unit 7 Lesson 1

Unit 7 Lesson 2

Unit 7 Lesson 3

Unit 7 Lesson 4

Unit 8 Lesson 1

Unit 8 Lesson 2

Unit 8 Lesson 3

Unit 8 Lesson 4

Unit 9 Lesson 1

Unit 9 Lesson 2

Unit 9 Lesson 3

Unit 9 Lesson 4

Unit 10 Lesson 1

Unit 10 Lesson 2

Unit 10 Lesson 3

Unit 10 Lesson 4

Unit 11 Lesson 1

Unit 11 Lesson 2

Unit 11 Lesson 3

Unit 11 Lesson 4

Unit 12 Lesson 1

Unit 12 Lesson 2

Unit 12 Lesson 3

Unit 12 Lesson 4

Review 1

Review 2

Review 3

Review 4

Liên Hệ Tư Vấn Về Chương Trình

Bạn quan tâm tới chương trình? Đội ngũ chuyên viên giáo dục tại Major Education luôn sẵn sàng hỗ trợ !